Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Συ όμως, όταν νηστεύης, άλειψον την κεφαλήν σου, και νίψον το πρόσωπόν σου∙ δια να μην φανής εις τους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλ’ εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ∙ και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ»(Ματθαίος,ς΄:17-18

Η νηστεία είναι ένα από τα πνευματικά όπλα που χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν πήγε να δοκιμαστεί από τον διάβολο στην έρημο. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και χρησιμοποιώντας ένα επιπλέον όπλο, τον μέχρι τότε γραμμένο λόγο του Θεού, αντιμετώπισε νικηφόρα τις επιθέσεις του σατανά. Μπορεί να ήταν στην έρημο μόνος Του, αλλά με τη δύναμη του Πατέρα Θεού και του Αγίου Πνεύματος και οπλισμένος με τα προαναφερθέντα πνευματικά όπλα, μπόρεσε να σταθεί αποτελεσματικά απέναντι στον εχθρό της ψυχής. Το ίδιο  ισχύει και για όσους έχουμε αναγεννηθεί και γίναμε παιδιά Θεού, μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας, όταν χρησιμοποιούμε σωστά τα ίδια πνευματικά όπλα που μας έχει δώσει ο Πατέρας Θεός.

Σ’ αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τη νηστεία. Αρχικά λέμε ότι η λέξη νηστεία είναι σύνθετη, από το στερητικό ‘νη’ και το ρήμα ‘εσθίω’, δηλαδή σημαίνει ‘δεν τρώω’.  Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η αποχή από τα φαγητά δεν είναι ο σκοπός της νηστείας, αλλά το μέσο για να πλησιάσουμε το Θεό περισσότερο, να ταπεινωθούμε ενώπιον Του ή να πάρουμε απάντηση σε κάποιο σημαντικό αίτημά μας, γι’ αυτό η σωστή νηστεία πρέπει να συνοδεύεται με την εν Πνεύματι Αγίω προσευχή. Δηλαδή με τη νηστεία πλησιάζουμε προσευχόμενοι τον Πατέρα Θεό, θέτοντας την ανάγκη για τροφή σαν δεύτερη προτεραιότητα και ο Ουράνιος Πατέρας μας που βλέπει τον αγώνα που κάνουμε και εφόσον τα κίνητρα και τα αιτήματά μας είναι σύμφωνα με το θέλημά Του, θα μας απαντήσει. Συνεπώς την ημέρα ή τις ημέρες της νηστείας υπάρχει μόνο πνευματικό φρόνημα ώστε να έρθουμε κοντά στην παρουσία του Θεού, να διορθώσουμε όπου χρειάζεται την πνευματική μας πορεία και να ζούμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη νηστεία ένα κύριο αίτημα της προσευχής που πρέπει να τη συνοδεύει, είναι να αδειάζουμε από οποιοδήποτε σαρκικό φρόνημα έχουμε  και να εφοδιαζόμαστε με την παρουσία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, μιας και είναι γραμμένο: ‘Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώσται ουχί εις την σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα• διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε• αλλ' εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού’ (Ρωμαίους,η΄:11-14).

Ακόμα και στο καθεστώς της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός μέσω του Προφήτη Ησαΐα, καθόριζε τον σωστό τρόπο νηστείας λέγοντας μεταξύ των άλλων, ‘Ιδού, εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκετε ηδονήν και καταθλίβετε πάντας τους μισθωτούς σας. Ιδού, νηστεύετε διά δίκας και έριδας και γρονθίζετε ασεβώς• μη νηστεύετε, καθώς την σήμερον, διά να ακουσθή άνωθεν η φωνή σας. Τοιαύτη είναι η νηστεία, την οποίαν εγώ εξέλεξα; να ταλαιπωρή ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν; να κλίνη την κεφαλήν αυτού ως σπάρτον και να υποστρόνη σάκκον και στάκτην εις εαυτόν; νηστείαν θέλεις ονομάσει τούτο και ημέραν δεκτήν εις τον Κύριον; Η νηστεία την οποίαν εγώ εξέλεξα, δεν είναι αύτη; το να λύης τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύης τα βαρέα φορτία και το να αφίνης ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβης πάντα ζυγόν; Δεν είναι το να διαμοιράζης τον άρτον σου εις τον πεινώντα και να εισάγης εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς; όταν βλέπης τον γυμνόν, να ενδύης αυτόν, και να μη κρύπτης σεαυτόν από της σαρκός σου; Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγιεία σου ταχέως θέλει βλαστήσει• και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεσθαι έμπροσθέν σου• η δόξα του Κυρίου θέλει είσθαι η οπισθοφυλακή σου’ (Ησαΐας, νη΄:3-8).

Σ’ αυτό το καθεστώς, όσοι άνδρες κάνανε νηστεία συνήθως φορούσανε σάκο και πενθούσανε, δείχνοντας  έτσι την ταπείνωσή τους, σαν ένδειξη μετανοίας και επιστροφής στο θέλημα του Θεού, όπως π.χ. έκαναν οι άνδρες της Νινευή μετά το κήρυγμα του Ιωνά, για επικείμενη καταστροφή τους. Ο Θεός είδε την έμπρακτη μετάνοιά τους και δεν κατέστρεψε την πόλη τους (Ιωνάς, γ΄:1-10). Ακόμη ο λόγος του Θεού μας συστήνει την Άννα την προφήτισσα που χήρεψε νέα και ενώ ήταν 84 ετών, έκανε νηστείες και προσευχές και δεν απομακρυνότανε από το ιερό νύχτα και ημέρα και ο Θεός την αξίωσε να δει τον Κύριο στο ιερό, όταν Τον έφεραν οι γονείς Του, βρέφος 40 ημερών και να μιλήσει γι’ Αυτόν σε όλους τους παρευρισκομένους (Λουκάς,β΄:37-38).

Με την ενανθρώπιση, το έργο, τη διδασκαλία, τη σταυρική θυσία και την ανάσταση του Υιού του Θεού Ιησού Χριστού, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο που θα πιστέψει σ’ Αυτόν, να γεννηθεί ‘άνωθεν’ από το Πατέρα Θεό και να γίνει παιδί Του και να λαμβάνει τη σωτηρία της ψυχής του, όταν βαπτίζεται στο νερό, ομολογώντας την πίστη του στον Κύριο (Μάρκος, ις΄:16, Α΄ Πέτρου, γ΄:21). Όμως ενώ η σωτηρία της ψυχής μας προϋποθέτει βασικά την μετάνοια και την πίστη μας στον Κύριο, η διατήρησή της έως του τέλους της επίγειας ζωής μας, προϋποθέτει την πνευματική μας επαγρύπνηση και τον εξοπλισμό μας με την πνευματική πανοπλία που ο λόγος του Θεού αναφέρει (Εφεσίους, ς΄:10-20).  Ο ίδιος ο Κύριος συστήνει τη νηστεία, όταν απαντώντας  στους Φαρισαίους που Τον ρώτησαν γιατί δεν νήστευαν οι μαθητές Του, τους είπε, ‘Μήπως δύνανται οι υιοί του νυμφώνος να πενθώσιν, ενόσω είναι μετ' αυτών ο νυμφίος; θέλουσιν όμως ελθεί ημέραι, όταν αφαιρεθή απ' αυτών ο νυμφίος, και τότε θέλουσι νηστεύσει’ (Ματθαίος,θ΄:15). Συνεπώς μέχρι να έρθει ξανά ο Κύριος καλό είναι στο μέτρο που επιτρέπει η σωματική μας υγεία, η νηστεία να αποτελεί μέρος του τρόπου της ζωής μας, μιας  και μέσω αυτής γίνεται έργο αγιασμού μέσα μας  και επιθυμούμε περισσότερο την παρουσία του Κυρίου.

Όταν τις εντολές  του Θεού τις κάνουμε τρόπο της ζωής μας τότε όλο και περισσότερο επιθυμούμε να είμαστε πιο κοντά Του παρά σε οτιδήποτε άλλο το οποίο θεωρούμε σημαντικό. Αυτό αποδεικνύει ότι ζητάμε πρώτα στη ζωή μας τη βασιλεία και δικαιοσύνη του Θεού και σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, θα μας εκπληρώσει και όλες τις άλλες ανάγκες μας (Ματθαίος,ς΄:33).

Επιπλέον λέμε ότι η νηστεία σε συνδυασμό με την προσευχή ενισχύει το πνευματικό χάρισμα που μας έχει δώσει ο Κύριος. Όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος της μεταμόρφωσης ένας πατέρας Τον πληροφόρησε ότι οι μαθητές Του δεν μπόρεσαν να βγάλουν ένα πονηρό πνεύμα από το παιδί του, οι δε μαθητές Τον ρώτησαν γιατί δεν μπόρεσαν να το βγάλουν. Ο Κύριος τους είπε ότι δεν είχαν πίστη και στη συνέχεια τους πληροφόρησε ότι το γένος αυτό δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία (Ματθαίος,ιζ΄:14-21). Οπότε με βάση τα λόγια του Κυρίου συμπεραίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνδυασμός προσευχής και νηστείας και με αυτά τα δύο όπλα εργαζόμαστε το χάρισμα και δυναμώνουμε πνευματικά δια της παρουσίας και ενεργείας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας.

Ολοκληρώνοντας λέμε ότι η  νηστεία όταν γίνεται σωστά, έχει ανταπόδοση από τον ουράνιο Πατέρα. Η νηστεία δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της σωματικής μας υγείας, αλλά με  σκοπό να πλησιάσουμε τον Πατέρα Θεό με ταπεινή καρδιά και να λάβουμε από Αυτόν οδηγία, δύναμη Πνεύματος Αγίου και απάντηση  στα σύμφωνα με το θέλημά Του αιτήματά μας. Ας κινούμαστε λοιπόν με βάση τον γραμμένο λόγο που μας λέει  ότι ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε με κίνητρο να αρέσουμε σ’ Αυτόν και  όχι για την προσωπική μας προβολή. Ας δούμε τη νηστεία σαν μία πνευματική τροφή που μας βοηθάει να αυξηθούμε πνευματικά και ας  μη στεναχωρούμαστε αν κάποια αιτήματά μας δεν έχουν ακόμα απαντηθεί, αλλά να συνεχίσουμε το πνευματικό μας αγώνα με πίστη ότι ο Κύριος θα εκπληρώσει αυτά που μας υπόσχεται. Αμήν!

 


«Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων• Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς• και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.» (Ματθαίος,κη΄:18-20)

Όπως είναι γνωστό  κάθε 1 Ιανουαρίου, έχουμε αλλαγή χρόνου και ο ερχομός αυτής της ημέρας συνοδεύεται με εορταστικές εκδηλώσεις, οι δε ευχές μεταξύ γνωστών, συγγενών και φίλων δίνουν και παίρνουν. Επίσης πολλοί  άνθρωποι ανταλλάσσουν δώρα και επισκέψεις με τους οικείους τους, άλλοι υποδέχονται το νέο χρόνο παίζοντας τυχερά παιχνίδια και γενικά είναι φανερή η  διάθεση των ανθρώπων να αναζητούν οτιδήποτε θεωρούν ότι θα τους ευχαριστήσει, είτε αυτό είναι τα υλικά αγαθά, είτε τα θεάματα ή τα ακούσματα.

Υπάρχει όμως κάτι πιο πολύτιμο από όλα αυτά που πρέπει να αναζητήσουν όλοι οι άνθρωποι και αυτό δεν είναι κάτι από τα προαναφερθέντα, αλλά Κάποιος, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος αν και βασιλιάς, γεννήθηκε σε μια φάτνη, απλά και ταπεινά για να μπορεί να Τον θεωρεί σαν πλησίον του, ο καθένας που θα Τον πιστέψει και θα Τον επικαλεστεί στη ζωή του. Αν και Θεός άδειασε τον εαυτό Του από όλη την δόξα Του, για να καθαρίσει με το Άγιο αίμα της θυσίας Του, κάθε ψυχή ανθρώπου που θα μετανοήσει και θα Τον ζητήσει, έτσι ώστε στη συνέχεια να  κατοικίσει δια του Αγίου Πνεύματος πλούσια μέσα σ’ αυτή.

Η νέα χρονιά ας αποτελέσει αφετηρία μιας  νέας αρχής με τον Ιησού Χριστό οδηγό και πραγματικό Κύριο της ζωής μας. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να χαράξει τον δρόμο της  ζωής μας, σύμφωνα με τον γραμμένο λόγο Του  στην Καινή Διαθήκη, έτσι ώστε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας γίνει λοιπόν αν δεν είναι, οδηγός της ζωής μας ο  ώστε ακολουθώντας Τον να φτάσουμε με βεβαιότητα στη δική Του βασιλεία. Έτσι άλλωστε θα αποδεικνύουμε ότι είμαστε ειλικρινείς όταν λέμε την γνωστή ωραία φράση ‘πρώτα ο Θεός’.

Συνεχίζοντας θα αναφερθούμε στο γεγονός που με βάση την εντολή του Θεού, ο μήνας που συνέβη, ορίστηκε  σαν ο πρώτος μήνας του χρόνου.  Στο βιβλίο της Εξόδου, στο 12ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι όταν ο λαός Ισραήλ βρισκόταν στην Αίγυπτο, ο βασιλιάς τους Φαραώ αρνιόταν επίμονα να αφήσει το λαό Ισραήλ ελεύθερο, παρ’ όλες τις εννιά πληγές που ο Κύριος επέφερε στους Αιγυπτίους. Τότε  ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών λέγοντάς τους να πουν σε όλο το λαό Ισραήλ ότι ο μήνας που διένυαν θα είναι ο πρώτος μήνας του έτους και την 10η μέρα του μήνα να πάρουν ένα υγιές χρονιάρικο αρσενικό αρνί, να το σφάξουν τη 14η μέρα προς το βράδυ και με το αίμα του να βάψουν τους δυο παραστάτες και τα ανώφλι της εξώπορτας  του σπιτιού τους. Αυτό διότι άγγελος Κυρίου την συγκεκριμένη νύχτα θα θανάτωνε κάθε πρωτότοκο από ανθρώπου έως κτήνους  και το αίμα στην εξώπορτα θα ήταν για σημάδι ώστε ο άγγελος να παρατρέξει  αυτό το σπίτι και να μη θανατώσει τα πρωτότοκα. Πράγματι τα μεσάνυκτα αυτής της νύχτας, ήρθε άγγελος Κυρίου και θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στα σπίτια των Αιγυπτίων που δεν υπήρχε το αίμα στην εξώπορτα και αυτή η ενέργεια του Κυρίου ανάγκασε τον Φαραώ να αφήσει τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο.

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο Κύριος ορίζει σαν αρχή του χρόνου τον μήνα που επέλεξε να ελευθερώσει τον λαό Του από την εξουσία του Φαραώ. Σήμερα που τον λαό του Θεού αποτελούν οι αναγεννημένοι χριστιανοί από όλα τα έθνη του κόσμου, μπορούμε να πούμε ότι η αρχή του χρόνου της νέας και ελεύθερης από την εξουσία του διαβόλου ζωής κάθε αναγεννημένου χριστιανού, ταυτίζεται με τη μέρα που μετανόησε ειλικρινά για τις αμαρτίες του και ο Κύριος καθάρισε με το Άγιο αίμα της θυσίας Του την καρδιά του, κάνοντας τον ένα νέο κτίσμα. Όπως τότε το αίμα του σφαγμένου αρνιού στην εξώπορτα ήταν το σημείο ώστε να παρατρέξει ο άγγελος αυτό το σπίτι και να μη θανατώσει τα πρωτότοκα, έτσι και σήμερα το αίμα της θυσίας του Χριστού, ο οποίος είναι ‘ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’ (Ιωάννης,α΄:29), στην πνευματική καρδιά του ανθρώπου είναι το σημείο για να φύγει η οργή του Θεού από πάνω του. Βέβαια αυτό το Άγιο αίμα της θυσίας του Κυρίου το έχουμε ανάγκη όχι μόνο στην αρχή αλλά και σε όλη τη διάρκεια της νέας μας εν Χριστώ ζωής, σύμφωνα με το γραμμένο, ‘Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν• εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας’ (Α΄ Ιωάννου,α΄:6,7). Δηλαδή εφόσον συνεχίζουμε να περπατάμε στον φωτεινό δρόμο του Κυρίου, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε κοινωνία με τα εν Χριστώ αδέλφια μας και τότε το αίμα του Χριστού θα  μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μέχρι  να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Επιπλέον λέμε ότι όπως οι  υιοί Ισραήλ έφυγαν πλούσια από τη γη της Αιγύπτου παίρνοντας όλα τα μέλη των οικογενειών τους, τα ζώα τους και τις αποσκευές τους, έτσι και στα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, ο λόγος του Θεού παραγγέλλει, ‘Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν’ (Β΄ Ιωάννου, α΄:9).

Αυτό που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι όπως μόνο ο Κύριος μπόρεσε να ελευθερώσει τον τότε λαό Του από την εξουσία του Φαραώ, έτσι και σήμερα μόνο ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει κάθε αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει σ’ Αυτόν, από τις αμαρτίες και τα πάθη που δεν μπορεί να ελευθερωθεί από μόνος του. Εκεί που υπάρχει η ανθρώπινη αδυναμία έρχεται η δύναμη του Θεού για να ελευθερώσει. Το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά Θεού, όταν θεωρούμε αδύνατο να δώσουμε λύση, εάν επικαλεστούμε ένθερμα τον Κύριο, Αυτός θα έρθει να μας δώσει τη λύση και μπορεί να κάνει ενέργειες που ούτε καν είχαμε φανταστεί. Μην κάνουμε κανένα πρόβλημα μεγαλύτερο από να το λύσει ο Κύριος γιατί ‘Τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ’ (Λουκάς, ιη΄:27).

Συνοψίζοντας λέμε για να εκπληρωθεί στη ζωή μας η ευχή ‘καλή χρονιά’, χρειαζόμαστε ‘άνωθεν βοήθεια’. Ο Μωυσής στην προσευχή του αναφέρει, ‘Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν’ (Ψαλμός,ϟ΄:12), η δε αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου (Παροιμίες, α΄:7), δηλαδή το να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τα λόγια του Κυρίου και να φοβόμαστε μήπως τα παραβούμε. Ο Κύριος  μας έχει κάνει γνωστό στον γραμμένο λόγο Του, ‘ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού’(Πράξεις, ιδ΄:22), που σημαίνει ότι στο δρόμο του Κυρίου θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα δυσεπίλυτα και μακροχρόνια. Το ότι ο Κύριος δεν δίνει λύση άμεσα σε κάποια προβλήματα είναι στα πλαίσια της παιδείας που επιτρέπει στη ζωή μας για τη πνευματική μας αύξηση. Όμως να μη θεωρούμε μικρό το χέρι του Θεού στο να δώσει λύση, αλλά να πιστεύουμε ότι δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω απ’ τη δύναμή μας αλλά θα κάνει έκβαση ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε (Α΄Κορινθίους,ι΄:13). Αυτή τη χρονιά οτιδήποτε και αν συμβεί, ας ζητάμε την παρουσία και τις ενέργειες του Τριαδικού Θεού στη ζωή μας και Αυτός θα  είναι ο ελευθερωτής μας σε όλα τα δύσκολα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα576
mod_vvisit_counterΕχτές1902
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα12408
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα19109
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα52448
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα70896
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3458340

We have: 15 guests, 1 bots online
Η IP: 44.192.48.196
 , 
Σήμερα : Ιουν 19, 2024