Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός» (Ματθαίος, α΄:23).

Είναι αλήθεια ότι δύσκολα κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, επειδή αυτό δεν μπορεί να ελεγχτεί με την ανθρώπινη  λογική παρά μόνο με τη πίστη. Για τον λόγο αυτό καλό θα είναι αντί η γιορτή της γέννησης του Θεανθρώπου να είναι μια τυπική παραδοσιακή γιορτή μιας μέρας το χρόνο, να αποτελεί σε κάθε άνθρωπο ένα ουσιαστικό ερέθισμα στο να ερευνήσει το ευαγγέλιο  και να αναρωτηθεί, ποιος πιστεύει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και τί μπορεί να του προσφέρει.

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη Καινή Διαθήκη, η γέννηση του Χριστού έγινε δια του Αγίου Πνεύματος, μέσω της παρθένου Μαρίας. Αναφέρουμε σχετικά εδάφια: « Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων και μη θέλων να θεατρίση αυτήν, ηθέλησε να απολύση αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων• Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου• διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.  Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν• διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου, λέγοντος• Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν »(Ματθαίος, α΄:18-25).

Πιο αναλυτικά η σύλληψη και η γέννηση του Κυρίου περιγράφονται στα δύο πρώτα κεφάλαια του κατά Λουκά Ευαγγελίου. Από αυτά τα εδάφια, σχετικά με το όνομα του Κυρίου, φαίνεται καθαρά ότι ‘εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομασθέν υπό του αγγέλου πριν συλληφθή εν τη κοιλία’ (Λουκάς, β΄:21), που σημαίνει ‘σωτήρας’, αλλά και ‘θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ’, ‘και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή’ και ‘θέλει ονομασθή Υιός Θεού’(Λουκάς,α΄:32,35). Είναι προφανές ότι και το κύριο όνομα Ιησούς, όπως και τα υπόλοιπα φανερώνουν το έργο και τη θεϊκή φύση του Κυρίου. Επίσης και ολόκληρο το όνομα ‘Ιησούς Χριστός’, σημαίνει ‘Κεχρισμένος Σωτήρας’, δηλαδή αυτόν που έχρισε ο Πατέρας Θεός για να σώσει τον κόσμο.

Συνεπώς όταν κάποιος γιορτάζει την εορτή των Χριστουγέννων, σημαίνει ότι γιορτάζει την γιορτή της γέννησης του Υιού του Θεού και Σωτήρα του κόσμου. Πώς μπορεί όμως κάποιος να γιορτάζει ουσιαστικά τη γέννηση του Σωτήρα του κόσμου αν δεν έχει γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο Ιησού, σαν προσωπικό του σωτήρα; Είναι λοιπόν απαραίτητο καθένας που θέλει να είναι με επίγνωση χριστιανός, να έχει την εμπειρία της σωτηρίας που προσφέρει δωρεάν ο Κύριος. Μόνο τότε θα βεβαιωθεί ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς, δηλαδή ο  Σωτήρας του και ο Εμμανουήλ, δηλαδή ο Θεός που είναι μαζί του.

Οι αναφορές του λόγου του Θεού στους ανθρώπους που ο Κύριος έσωσε, όπως και οι ομολογίες  ανθρώπων των ημερών μας που έχουν την εμπειρία της σωτηρίας του Κυρίου, μπορεί να αποτελέσουν ερέθισμα σε καθένα που δεν έχει αυτή την εμπειρία μέχρι σήμερα, να αξιολογήσει σωστά τη σωτηρία της ψυχής του, να κάνει ένα βήμα πίστεως  και να εκζητήσει τον Κύριο, ώστε να τον γνωρίσει και αυτός σαν προσωπικό του σωτήρα. Σαν σχετικό  γραφικό παράδειγμα αναφέρουμε το αποτέλεσμα της συνάντησης του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα   και τους συμπολίτες της:
« Εξ εκείνης δε της πόλεως πολλοί των Σαμαρειτών επίστευσαν εις αυτόν διά τον λόγον της γυναικός, μαρτυρούσης ότι μοι είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείται, παρεκάλουν αυτόν να μείνη παρ' αυτοίς• και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολύ πλειότεροι επίστευσαν διά τον λόγον αυτού, και προς την γυναίκα έλεγον, ότι δεν πιστεύομεν πλέον διά τον λόγον σου• επειδή ημείς ηκούσαμεν, και γνωρίζομεν ότι ούτος είναι αληθώς ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός» (Ιωάννης, δ΄:39-42).

Αυτό που διαπιστώνουμε σ’ αυτή τη περίπτωση είναι ότι αρχικά η ομολογία της γυναίκας βοήθησε πολλούς να πλησιάσουν τον Κύριο, αλλά τελικά οι ίδιοι απέκτησαν προσωπική εμπειρία και ομολόγησαν ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας του κόσμου.

Ακόμη πρέπει να επισημάνουμε ότι η σωστή απάντηση στο ερώτημα, ‘Ποιος είναι ο Κύριος Ιησούς;’, δεν δίνεται με δική μας ικανότητα ή ανακάλυψη, αλλά με αποκάλυψη από τον Πατέρα Θεό. Αναφέρουμε σχετικά: ‘Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού, λέγων• Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου; Οι δε είπον• Άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς• Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι; Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε• Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν• Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ του Ιωνά, διότι σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ' ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς’ (Ματθαίος, ις΄:13-17).

Συνεπώς ο Θεός αποκαλύπτει τον Υιό Του σε μας, αλλά αυτό που θέλει από μας για να ενεργήσει είναι να δει την ειλικρινή και ένθερμη επιθυμία μας να γνωρίσουμε την αλήθεια και να την ακολουθήσουμε. Μια ξερή γνώση της αλήθειας δεν αρκεί διότι αυτή η γνώση κάνει τον άνθρωπο να επαίρεται, ενώ η  αγάπη οικοδομεί (Α΄ Κορινθίους, η΄:1).Αναφέρουμε σαν παράδειγμα την περίπτωση όπου αφού γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας στις μέρες του βασιλιά Ηρώδη, ήλθαν στα Ιεροσόλυμα, μάγοι από την ανατολή, λέγοντας•  Που είναι ο γεννηθείς βασιλιάς των Ιουδαίων; γιατί είδαμε το αστέρι του στην ανατολή και ήλθαμε για να τον προσκυνήσουμε. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Ηρώδης ταράχθηκε όπως και όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Τότε ο βασιλιάς μάζεψε όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού και  ρώτησε  να μάθη απ’ αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Εκείνοι δε είπαν σ’ αυτόν• Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας• διότι έτσι είναι γεγραμμένο διά του προφήτη• ‘Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα• διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ’ (Μιχαίας, ε΄:2). Όμως κανένας από αυτούς, παρ’ όλο που άκουσαν και γνώριζαν τον γραμμένο λόγο του Θεού δεν ενδιαφέρθηκε να πάει με τους μάγους για να γνωρίσει τον γεννημένο βασιλιά (Ματθαίος,β΄:1-6). Γι’  αυτό και ο Κύριος όταν άρχισε το έργο Του, μετά από τριάντα χρόνια, έλεγξε σε κάποια περίπτωση τους Ιουδαίους, λέγοντας: ‘Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον• και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού•  πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν’ (Ιωάννης, ε΄:39).

Ολοκληρώνοντας λέμε ότι κάθε ειλικρινής άνθρωπος που καταλαβαίνει την αδυναμία του να ελευθερωθεί από το ψέμα και τα πάθη του, μπορεί να κάνει ένα βήμα πίστης λέγοντας: ‘Κύριε  Ιησού Χριστέ, όπως γεννήθηκες στην φάτνη, θέλω να γεννηθείς μέσα μου και να με καθαρίσεις’. Τότε ο Τριαδικός Θεός θα τον ελευθερώσει, θα τον αναγεννήσει πνευματικά και ο αναγεννημένος άνθρωπος θα είναι βεβαιωμένος  ότι ο Θεός είναι μαζί του και θα γιορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα.

 

«Αλλ’ ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχί εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγγενεσίας, και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ ημάς, δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών∙» (Τίτον,γ΄:4-6)


Η χρηστότητα περιλαμβάνει την καλοσύνη, τη τιμιότητα και  τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος εκχέει έλεος και αναγεννάει δια του Αγίου Πνεύματος όσους πιστεύουν και δέχονται στη ζωή τους τον Υιό Του Ιησού Χριστό. Επομένως η χρηστότητα του Θεού φανερώνεται σε όσους δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό όπως και σε όσους με ειλικρίνεια ψάχνουν για την αλήθεια και τον ουσιαστικό σκοπό αυτής της ζωής, μια έρευνα της οποίας η κατάληξη είναι να δεχτούν και αυτοί τον Ιησού Χριστό και να Τον γνωρίσουν σαν προσωπικό τους σωτήρα.

Κάθε αναγεννημένο πιστό, που σαν παιδί Θεού, επιδιώκει να μοιάσει στον Πατέρα Του τον Ουράνιο, το Άγιο Πνεύμα τον βοηθάει χορηγώντας τον καρπό Του, στοιχείο του οποίου είναι η χρηστότητα (Γαλάτας, ε΄:22). Αυτός ο καρπός  αν υπάρχει στον εσωτερικό άνθρωπο του πιστού, βοηθάει και τον ίδιο τον πιστό να αυξάνεται πνευματικά αλλά και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, που αν είναι ειλικρινείς θα αναγνωρίσουν την αλλαγή που έκανε ο Θεός στη ζωή του γνωστού τους και θα θελήσουν να τον μιμηθούν. Ο Θεός αυξάνει αυτό τον καρπό όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να μένει κοντά Του και επιδιώκει να πράττει θέλημά Του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.   Συνεπώς  η χρηστότητα δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης επέμβασης, αλλά αποτέλεσμα της αλλαγής που το Άγιο Πνεύμα έκανε και κάνει στη πνευματική καρδιά του αναγεννημένου χριστιανού. Δεν είναι λοιπόν μια τυπική καλοσύνη, αλλά μια καλοσύνη με έργα αγαθά που φανερώνουν πρακτικά την αγάπη του πιστού προς τον πλησίον του. Η αγάπη του χριστιανού δείχνεται βασικά με τη συγχώρεση αλλά και με έργα αγάπης και ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπο ακόμα και αν αυτός μισεί τον άνθρωπο του Θεού. Ο χριστιανός δεν εχθρεύεται κανέναν αλλά η αγάπη του δείχνεται και στον εχθρό του, βοηθώντας τον όταν αντιμετωπίζει προβλήματα: «Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν∙ εάν διψά, πότιζε αυτόν∙ διότι πράττων τούτο, θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν» (Ρωμαίους,ιβ΄:20-21).

Αν και σε πολλούς που ζουν σύμφωνα με το κοσμικό φρόνημα, η χρηστότητα εκλαμβάνετε σαν αδυναμία, στον χριστιανό είναι απόδειξη ότι έχει γνωρίσει τον Θεό και πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια πνευματικά ενδύματα με τα οποία ο Πατέρας Θεός θέλει να είναι ντυμένο κάθε παιδί Του. Διαβάζουμε σχετικά: «Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονον κατά τινος• καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς• και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος.» (Κολοσσαείς,γ΄:12-14).

Η χρηστότητα του Θεού πηγάζει από την αγάπη Του προς εμάς και είναι αυτή που μας φέρνει σε μετάνοια. Μετάνοια που είναι απαραίτητη για την σωτηρία της ψυχής μας. Από τη πλευρά μας, σαν παιδιά Θεού, δεν πρέπει να καταφρονούμε τη χρηστότητα και μακροθυμία του Θεού και να αμελούμε τον αγιασμό μας, γιατί τότε θα λυπούμε τον Θεό (Ρωμαίους, β΄:4).  Γι’ αυτό καλό είναι να φοβόμαστε και να καθαριζόμαστε το γρηγορότερο δυνατόν, όταν λερωνόμαστε με κάθε μολυσμό σαρκικό ή πνευματικό, σύμφωνα με τα εδάφια: ‘Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού’ (Β΄ Κορινθίους, ζ΄:1), ‘μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν• διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού’ (Φιλιππησίους, β΄:12,13).

Ο Θεός σαν καλός Πατέρας, μας αγαπάει, μας θέλει κοντά Του και στα λάθη μας θα είναι συγχωρητικός, όταν ειλικρινά μετανοούμε για αυτά και αποφασίζουμε να τα σταματήσουμε. Βέβαια μας εκπαιδεύει με το δικό Του τρόπο, ώστε να μας κάνει σύμμορφους με την εικόνα του Υιού Του. Το δικό μας μέρος είναι να δεχόμαστε αγόγγυστα την παιδεία Του και να οικοδομούμε τη ζωή μας σύμφωνα με το λόγο Του, πάνω στο θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έξω από αυτό το θεμέλιο δεν μπορεί να σταθεί  πνευματική οικοδομή αλλά θα συντριφτεί (Α΄ Κορινθίους, γ΄:3). Η ζωή με το Χριστό είναι όμορφη όταν ο χριστιανός, με τη χάρη και βοήθεια του Θεού, ζει σύμφωνα με το θέλημα Του. Ο Θεός μορφώνει μέσα μας τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, για να γίνουμε και εμείς ‘υιοί φωτός’, ώστε οι άνθρωποι να δουν τα καλά μας έργα και να δοξάσουν τον Θεό: «Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να ίδωσι τα καλά σας έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ., ε΄:16).

Με τη φανέρωση της χρηστότητάς Του ο Θεός μας προσελκύει κοντά Του, μέσω του Υιού Του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χρηστότητα μας αναπαύει, μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια κοντά Του και μας ωθεί να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Ακόμα μας κάνει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που είμαστε παιδιά δικά Του και να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τα προβλήματα της ζωής, γιατί θα έχουμε τη παρουσία του Θεού μέσα μας. Ο Θεός θέλει να καλλιεργήσει τη δική Του χρηστότητα μέσα μας για να είναι η ζωή μας φως δικό Του μέσα στον κόσμο. Με τη χρηστότητα όπως και με όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος,  πρέπει να προχωρούμε σε όλη τη ζωή μας, ώστε να λάμπουμε το φως του Ιησού Χριστού μέχρι τέλους.

Τέλος αναφέρουμε ότι η χρηστότητα του Θεού που είναι μέσα στον πιστό, φανερώνεται βασικά με τη καλή διαγωγή του, η οποία διαγωγή μπορεί να έχει θετική επίδραση στους ανθρώπους που συναναστρέφεται. Ο απόστολος Πέτρος αναφέρει σχετικά: «Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινες απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας» (Α΄ Πέτρου, γ΄:1-2). Με τη καλή διαγωγή των πιστών γυναικών, ο Θεός εργάζεται  τη σωτηρία των μη αναγεννημένων συζύγων τους.  
Συνοψίζοντας λέμε ότι ο Πατέρας Θεός θέλει να μας κάνει χρηστούς μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σύμφωνα όμως με την δική Του χρηστότητα. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα10
mod_vvisit_counterΕχτές416
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα2083
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα3444
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα9778
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα13567
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες857840

We have: 4 guests online
Η IP: 52.23.192.92
 , 
Σήμερα : Φεβ 22, 2019