Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


«Μακάριοι οι πραείς∙ διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην»(Ματθαίος,ε΄:5).

Διαβάζοντας τους μακαρισμούς που αναφέρει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, παρατηρούμε ότι σε κάθε μακαρισμό υπάρχει και μια επαγγελία, η οποία θα δοθεί από τον Θεό σε αυτόν που τον εκπληρώνει. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος καταβάλλει  συστηματική προσπάθεια να ζει σύμφωνα με το  θέλημα του Θεού, αυτό αρέσει στον Πατέρα Θεό και γι’ αυτό υπάρχει μισθαποδοσία εκ μέρους Του, προς το πιστό παιδί Του.

Ένας από τους μακαρισμούς είναι και αυτός που μακαρίζει τους πράους, που αναφέρουμε στην αρχή του άρθρου. Η πραότητα σαν μέρος του καρπού του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας,ε΄:22), μπορούμε να πούμε ότι είναι μία δόση αγαθή που δίνεται από τον Θεό στα παιδιά Του, δια του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια ο Πατέρας Θεός δίνει αγαθές δόσεις, αλλά το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος που τις λαμβάνει να τις εκτιμήσει και να τις εργαστεί σωστά, ώστε αυτές να φέρουν καρπό, τόσο στη δική του ζωή, όσο και των πλησίον  του. Αυτό συμβαίνει όταν ο πιστός τρέφεται πνευματικά με τον λόγο του Θεού και ζει σύμφωνα με το θέλημά Του, οπότε αυξάνεται η παρουσία του Θεού και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος εντός του και κατά συνέπεια και η πραότητα.

Συνεπώς αυτή η γλυκύτητα και η διατήρηση της ηρεμίας σε δύσκολες καταστάσεις, που χαρακτηρίζουν τον πράο άνθρωπο, δεν είναι αποτέλεσμα των δικών του αποκλειστικά προσπαθειών, αλλά έχουν να κάνουν με την πνευματική του επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό και με τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Γι’ αυτό  επειδή όπως πιστεύουμε, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, είμαστε όλοι ελλιπείς στην πραότητα, να έχουμε υπόψη και να εφαρμόζουμε την συμβουλή του αποστόλου Παύλου στο νέο Τιμόθεο που τον συμβουλεύει λέγοντας, «…ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε• ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως• κράτει την αιώνιον ζωήν...» (Α΄Τιμόθεον, ς΄:10-12).

Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας προτρέπει και μας ενημερώνει σχετικά λέγοντας: ‘Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών• διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.’ (Ματθαίος,ια΄:28-30). Δηλαδή ο Κύριος θέλει από όλους που κοπιάζουμε φορτωμένοι με προβλήματα και ανησυχίες, να πάμε κοντά Του και σηκώνοντας τον ζυγό Του, να μάθουμε ότι είναι πράος και ταπεινός, για να αναπαυθεί η ψυχή μας. Σήμερα ο αναστημένος Κύριος είναι κοντά στον  Πατέρα Θεό και μεσιτεύει για όλους τους ανθρώπους που Τον επικαλούνται. Οπότε πηγαίνει κάποιος σήμερα στον Κύριο, όταν Τον επικαλείται να έρχεται στη ζωή του, ώστε  πρώτα να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα και στη συνέχεια να σηκώνει τον ζυγό Του, δηλαδή να αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες και θλίψεις, έχοντας συνεχή επικοινωνία μαζί Του, μέσω της δια του Αγίου Πνεύματος προσευχής. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μορφώνεται ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, μέσα στον πιστό άνθρωπο και να γίνεται και αυτός πράος και ταπεινός. Η μίμηση  του Ιησού Χριστού, πρέπει να είναι ο πνευματικός σκοπός κάθε αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Αν συμβαίνει αυτό, τότε ο χριστιανικός χαρακτήρας του παιδιού του Θεού, θα αποτελεί ζωντανή μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός με συνέπεια και άλλοι άνθρωποι να Τον επικαλεστούν και να σωθούν.

Ο Πατέρας Θεός ευαρεστείται όταν  ζούμε με επίγνωση της παντογνωσίας και της πανταχού παρουσίας Του, με αποτέλεσμα να προσαρμόζουμε τον καθημερινό τρόπο ζωής μας σύμφωνα νε το θέλημα Του, έτσι όπως αυτό φανερώνεται στον γραμμένο λόγο Του. Επομένως η εκζήτηση της πραότητας πρέπει να αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα στη καθημερινή ζωή μας.

Ο πράος άνθρωπος δεν εξοργίζεται όταν τον συκοφαντούν, ούτε συστήνει  τον εαυτό του, αλλά αφήνει τον Θεό να τον δικαιώνει και να  τον συστήνει. Γραφικό παράδειγμα πράου ανθρώπου είναι αυτό  του  Μωυσή,  ο οποίος αφού έζησε 40 χρόνια σαν βοσκός, μετά τα 40 που έζησε στο παλάτι του Φαραώ, την περίοδο που  με οδηγία του Θεού ηγείτο του λαού Ισραήλ, ήταν πάρα πολύ πράος, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους της γης (Αριθμοί, ιβ΄:3). Όταν η Μαριάμ και ο Ααρών τα αδέλφια του, όπως και ο Κορέ με τη συνοδεία Του, αμφισβήτησαν την εξουσία που ο Θεός του έδωσε, ο Μωυσής δεν εξοργίστηκε, ούτε φοβήθηκε μήπως χάσει τη θέση του, αλλά άφησε τον Θεό να κρίνει τους επικριτές του και να τον συστήσει.

Ο πράος και ταπεινός άνθρωπος δεν μάχεται και εξουσιάζει άλλους, αλλά σαν δούλος του Θεού προσπαθεί να εφαρμόσει το λόγο του Κυρίου  που λέει, ‘να περιπατήσητε αξίως της προσκλήσεως, καθ' ην προσεκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη,’(Εφεσίους, δ:1,2)… ‘μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών’ (Φιλλιππησίους, β΄:3) …‘ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας’ (Β΄ Τιμόθεον, β΄:24).

Ειδικά, για τις χριστιανές γυναίκες ο λόγος του Θεού αναφέρει: ‘Των οποίων ο στολισμός ας ήναι ουχί ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ιματίων, αλλ' ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, κεκοσμημένος με την αφθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον (Α΄ Πέτρου.γ΄:3,4)
Βέβαια, να έχουμε υπόψη ότι η πραότητα όχι μόνο δεν είναι ασυμβίβαστη αλλά επιβάλλεται να συνυπάρχει με  τον αυστηρό έλεγχο και την επίπληξη υποκριτών και ψευδοδιδασκάλων, όπως φαίνεται πρώτα από τα ‘ουαί’ του Κυρίου στους υποκριτές γραμματείς και Φαρισαίους (Ματθαίος, ιγ΄:23-33), αλλά και από τα λόγια των αποστόλων, όπως του Παύλου στον Τιμόθεο που τον προτρέπει
:‘…έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν,’ (Β΄Τιμόθεον, δ΄:2,3).

Συνοψίζοντας λέμε ότι την πραότητα μας την δίνει ο Θεός, σαν καρπό του Αγίου Πνεύματος, εφόσον τη ζητάμε και επικοινωνούμε μαζί Του με την προσευχή. Έτσι μας βοηθάει να δείχνουμε τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού στην καθημερινότητά μας, ώστε να έχουμε ανάπαυση στις ψυχές μας  και επιπλέον  βλέποντας οι πλησίον μας, το φως του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, να πιστέψουν σ’ Αυτόν και να σωθούν. Αμήν!

 


«Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους.» (Ιωάννης,ιγ΄:34,35).

Αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα είπε στους μαθητές Του, αφού έφυγε ο Ιούδας για να Τον προδώσει. Ο Κύριος, σαν αληθινός Θεός, θέλει η μεταξύ μας αγάπη, σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος, να είναι βασισμένη στην καθαρότητα και στην αλήθεια του Ευαγγελίου και μακριά από το ψέμα και την υποκρισία. Αυτό διότι η παρουσία του Κυρίου υπάρχει εκεί που υπάρχει ειλικρινής αγάπη μεταξύ των αδελφών. Γι’ αυτό άλλωστε σύμφωνα με τα προαναφερθέντα λόγια του Κυρίου, αυτή η αγάπη αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα που οι άλλοι θα δουν για να γνωρίσουν ότι είμαστε μαθητές Του. Αυτή την αγάπη που ο Κύριος έδειξε έμπρακτα με τη θυσία Του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για όλους εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, θέλει από όλους όσους Τον γνωρίσαμε σαν προσωπικό μας Σωτήρα, σαν   μιμητές Του, να τη δείχνουμε έμπρακτα πρώτα σε όλα τα εν Χριστώ αδέλφια μας, αλλά να φθάσουμε να τη δείχνουμε ακόμα και στους εχθρούς μας.

Συνεχίζοντας θα αναφέρουμε πρακτικές ενέργειες αγάπης που ο Κύριος θέλει να κάνουμε στα αδέλφια μας. Να μη ξεχνάμε ότι η αγάπη του Κυρίου για τους μαθητές Του δεν έπαψε όταν αυτοί Τον άφησαν μόνο Του την ώρα του μαρτυρίου Του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του αποστόλου Πέτρου ο οποίος Τον απαρνήθηκε τρεις φορές, στην αυλή του σπιτιού του αρχιερέα, όπου είχαν φέρει τον Κύριο όταν Τον συλλάβανε. Τότε ο Κύριος είδε με συμπόνια και κατανόηση τον Πέτρο και ο Πέτρος θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του Κυρίου γι’ αυτή του την πτώση, μετανόησε και έκλαψε πικρά(Λουκάς, κβ΄:56-22).

Έτσι και στον καθένα από εμάς, θα υπάρξουν στιγμές που θα βρεθούμε μόνοι μας σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής μας και τα  αδέλφια μας δεν θα είναι σε θέση να μας βοηθήσουν. Αυτό ας μη σταθεί αιτία η αγάπη μας για αυτά να «παγώσει», αλλά μέσα σε αυτό τον μοναχικό δρόμο της δοκιμασίας που θα περνάμε, να στηριχθούμε στον Κύριο, ο οποίος θα είναι πάντοτε μαζί μας και θα κάνει έκβαση στη δοκιμασία μας, ώστε με την χάρη και την δύναμη του Θεού, να μπορούμε να την υποφέρουμε(Α΄ Κορινθίους, ι΄:13).

Να μιμηθούμε και τον απόστολο Παύλο, ο οποίος μας αναφέρει σχετικά: ‘Εν τη πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλιπον• είθε να μη λογαριασθή εις αυτούς• αλλ' ο Κύριος με παρεστάθη και με ενεδυνάμωσε, διά να πληρωθή δι' εμού το κήρυγμα και να ακούσωσι πάντα τα έθνη• και ηλευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος’ (Β΄ Τιμόθεον,δ΄:16,17). Ακόμα και αν κάποιος αδελφός από αδυναμία ή απερισκεψία μας αδικήσει και δεν μας συμπεριφερθεί σωστά, αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς είναι να του δείξουμε  αγάπη και σπλάγχνα Χριστού, ώστε να νιώθει ότι έχουμε συγχωρέσει το λάθος του και εφόσον μετανοεί θα εξακολουθεί να είναι αποδεκτός μεταξύ μας.

Ο Κύριος στο Μυστικό Δείπνο υπηρέτησε όλους τους μαθητές Του και τους έπλυνε τα πόδια, ακόμα και του Ιούδα ο οποίος θα Τον παρέδιδε (Ιωάννης, ιγ΄:4-30). Συνεπώς ο Κύριος υπηρετεί ακόμα και αυτόν που ξέρει ότι θα σταθεί αιτία να Τον συλλάβουν  και τελικά να Τον σταυρώσουν. Η αγάπη που ο Κύριος μας δίνει, ας φανεί ακόμα και σε ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι  θέλουν να μας βλάψουν, μιας και με αυτή τη συμπεριφορά μας γινόμαστε γνήσια  παιδιά του Θεού, σύμφωνα με το γραμμένο, ‘Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους’(Ματθαίος,ε΄:43-45). Ο Κύριος συγχώρησε τους σταυρωτές Του, το ίδιο και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος συγχώρησε αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού, τόσο ο Πατέρας Θεός θα μας βοηθάει να συγχωρούμε αυτούς που μας κάνουν κακό.

Η ειλικρινής αγάπη έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού  Χριστού αναφέρει στην Α΄ Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, αυτά τα γνωρίσματα  και επιπλέον μας λέει ότι η αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε, είναι το πιο σημαντικό  από όλα τα εφόδια που δίνει ο  Πατέρας Θεός στα παιδιά Του για την πνευματική τους οικοδομή. Διαβάζοντας εδάφιο-εδάφιο αυτό το κεφάλαιο, θα αναφέρουμε κάποια συμπεράσματα.

Το πρώτο και κύριο συμπέρασμα είναι ότι αν ο άνθρωπος του Θεού λαλεί γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, ή έχει το χάρισμα της προφητείας, ή γνωρίζει  όλα τα μυστήρια και έχει όλη τη γνώση, ή ακόμα  έχει και όλη την πίστη που μετακινεί όρη, ή δωρίσει όλα τα υπάρχοντά του και ακόμα παραδώσει το σώμα του να γίνει θυσία και να καεί, αν παρ’ όλα αυτά δεν έχει αγάπη, σε τίποτα δεν ωφελείται.

Στη συνέχεια βλέπουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας συμπεριφοράς από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματική αγάπη. Συγκεκριμένα η αγάπη μακροθυμεί, δηλαδή υπομένει χωρίς θυμό, αλλά με κατανόηση. Η αγάπη αγαθοποιεί, δηλαδή κάνει καλά έργα. Η αγάπη δεν φθονεί, δηλαδή δεν έχει αισθήματα δυσαρέσκειας στην ευτυχία του άλλου. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δηλαδή δεν μιλάει με αγένεια. Η αγάπη δεν επαίρεται, δηλαδή αυτός που έχει αγάπη δεν υπερηφανεύεται, αλλά θεωρεί τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό του. Η αγάπη δεν ασχημονεί, δηλαδή δεν πράττει απρέπειες. Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής, δηλαδή αυτός που έχει αγάπη δεν ενεργεί αποβλέποντας  στο ατομικό του συμφέρον. Η αγάπη δεν παροξύνεται, δηλαδή δεν προκαλεί έντονο εκνευρισμό. Η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό, δηλαδή δεν σκέφτεται οτιδήποτε κακό. Η αγάπη δεν χαίρει στην αδικία, δηλαδή δεν χαίρεται όταν ο άλλος αδικείται. Η αγάπη συγχαίρει εις την αλήθεια, δηλαδή χαίρεται εκεί που υπάρχει η αλήθεια. Η αγάπη πάντα ανέχεται, δηλαδή δέχεται χωρίς γογγυσμό κάθε παιδεία του Κυρίου. Η αγάπη πάντα πιστεύει, δηλαδή πιστεύει σε όλο το λόγο του Θεού, χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί. Η αγάπη πάντα ελπίζει, δηλαδή περιμένει να εκπληρωθούν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Η αγάπη πάντα υπομένει, δηλαδή υπομένει κάθε δοκιμασία. Η αγάπη δεν εκπίπτει ποτέ, ενώ οι προφητείες, οι γλώσσες και η γνώση θα καταργηθούν. Αυτό θα συμβεί γιατί στην βασιλεία των ουρανών δεν θα χρειάζονται αυτά τα χαρίσματα, ενώ η αγάπη δεν θα παύσει ποτέ, μιας και ο Θεός είναι αγάπη.

Ολοκληρώνοντας λέμε ότι η αγάπη είναι μέρος του καρπού του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας, ε΄:22) και ο σύνδεσμος της τελειότητας (Κολοσσαείς,γ΄:14). Επίσης είναι η ανώτερη βαθμίδα στην πνευματική κλίμακα πίστη-αρετή-γνώση-εγκράτεια-υπομονή-ευσέβεια-φιλαδελφεία-αγάπη, που αναφέρει ο απόστολος Πέτρος (Β΄ Πέτρου, α΄:3-7). Οπότε έχοντας υπόψη και το γραμμένο, ‘Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού• και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι’(Α΄Ιωάννου, ε΄:3), λέμε ότι η εντολή του Κυρίου, ‘αγαπάτε αλλήλους’, δεν είναι μεν βαρεία αλλά η εκτέλεσή της, απαιτεί την διαρκή πλήρωσή μας με το Άγιο Πνεύμα και την εκ μέρους μας συνεχή και διεξοδική μελέτη και εξέταση της συμπεριφοράς μας. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα253
mod_vvisit_counterΕχτές1017
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα5898
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα11639
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα36019
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα43560
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2471739

We have: 24 guests online
Η IP: 18.208.126.232
 , 
Σήμερα : Αυγ 19, 2022