Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

«…Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον       φύραμα,      καθώς είσθε άζυμοι. Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός•     ώστε ας εορτάζωμεν ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας   και      πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας.» (Α΄ Κορινθίους,ε΄:7,8).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ‘ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου’(Ιωάννης,α΄:29). Όντας προγνωρισμένος προ καταβολής του κόσμου γι’ αυτό το δύσκολο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, ο Κύριος γνώριζε ότι για να το φέρει εις πέρας, έπρεπε να αφήσει τη δόξα του Ουρανού και να έρθει στη γη να γίνει άνθρωπος. Αυτό διότι έπρεπε να αισθανθεί τον ανθρώπινο πόνο και να δοκιμαστεί με όλους τους πειρασμούς όμοια με μας, αλλά χωρίς να αμαρτήσει, έτσι ώστε τελικά  να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη και αγάπη του Πατέρα Θεού, με τη θυσία Του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σύμφωνα με το γραμμένο: ‘τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού’ (Β΄ Κορινθίους, ε΄:21). Έτσι με το αθώο αίμα της θυσίας του Κυρίου μπορεί να καθαριστεί από νεκρά έργα και αμαρτίες, όποιος θα πιστέψει σ’ Αυτόν, ώστε αποφύγει την οργή του Θεού και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του ελεύθερος από την αμαρτία, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να λάβει  αιώνια ζωή.

Γι’ αυτό το λόγο η θυσία του Χριστού είναι το Πάσχα των χριστιανών, διότι όπως τότε στην Αίγυπτο, το αίμα του αμνού στους παραστάτες του σπιτιού, ήταν το σημάδι που έπρεπε να δει ο άγγελος, ώστε να το προσπεράσει και να μη θανατώσει τα εντός του σπιτιού πρωτότοκα, έτσι και σήμερα το αίμα του αμνού Ιησού Χριστού στη πνευματική καρδιά του πιστού ανθρώπου είναι η προϋπόθεση για να συμφιλιωθεί αυτός με τον Πατέρα Θεό και να αποφύγει την οργή Του. Ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει προφητικά,‘Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών• η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν• και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν’ ( Ησαΐας, νγ΄:6,7).

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Κύριος θυσιάστηκε όχι για να τον θυμόμαστε μόνο κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα και άλλων σχετικών με τη ζωή και το έργο Του εορτών, αλλά για να τον  επικαλεσθούμε  με  πίστη να  έρθει  στη ζωή μας, να μας καθαρίζει με το αίμα Του και να γίνει ουσιαστικά και σταθερά ο Κύριός μας. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει σχετικά: ‘Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανεν υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον• και απέθανεν υπέρ πάντων, διά να μη ζώσι πλέον δι' εαυτούς οι ζώντες, αλλά διά τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών’(Β΄ Κορινθίους, ε΄:15,16). Γι’ αυτό ο Κύριος θέλει να έχουμε καθημερινή επικοινωνία μαζί Του, μέσω της προσευχής και μελέτης του ευαγγελίου Του, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε σωστά τη θυσία Του και να τον ευχαριστούμε ακόμα και για τις θλίψεις και δοκιμασίες που επιτρέπει στη ζωή μας, διότι γνωρίζουμε ότι μέσω αυτών θέλει  να μας εκπαιδεύσει, ώστε να αυξηθούμε πνευματικά και να του μοιάσουμε. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του Κυρίου, που συντέλεσαν στην επιτυχή έκβαση του λυτρωτικού έργου Του, ώστε στο μέτρο που μας αναλογεί, σαν παιδιά Θεού, να εκζητήσουμε και εμείς να τα αποκτήσουμε.

Ο Κύριος δέχθηκε να πληρώσει για τις αμαρτίες μας πάνω σταυρό του Γολγοθά, απαρνούμενος το θέλημα Του, γεγονός που διαπιστώνουμε από τα λόγια που προσευχόμενος στο κήπο της Γεσθημανή είπε: ‘Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο• πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ’(Ματθαίος,κς΄:39). Κάτι αντίστοιχο ζητάει και από εμάς όταν μας λέει: «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ας με ακολουθή» (Λουκάς,θ΄:23). Ο Κύριος προτάσσει το ‘εάν κάποιος θέλει’, για να διευκρινίσει ότι δεν εξαναγκάζει κανέναν αλλά αφήνει στην ελεύθερη βούληση του κάθε ανθρώπου, την απόφαση να Τον ακολουθήσει. Το να θέλει κάποιος να πηγαίνει πίσω από τον Κύριο και να ζει γι’ Αυτόν, προϋποθέτει  αυταπάρνηση,  δηλαδή απόφαση εκ μέρους  του ανθρώπου  να διοικείται όχι από τον εαυτό του αλλά από τον Κύριο και όπου πηγαίνει ο Κύριος εκεί να είναι και αυτός. Μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί να σηκώνει το βάρος  του δικού του σταυρού κάθε μέρα.

Ο Κύριος μας προτρέπει  και μας υπόσχεται σχετικά,  λέγοντας: «Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς, και μάθετε απ’ εμού∙ διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν∙ και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίον μου ελαφρόν» (Ματθαίος,ια΄:29-30). Μας ζητάει να σηκώσουμε τον ζυγό τον δικό Του και δεδομένου ότι ο ζυγός είναι μία κατασκευή σύζευξης δύο, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση κάποιου έργου, αυτό μας βοηθάει να συμπεράνουμε ότι τον ζυγό-σταυρό που ο Κύριος μας καλεί να σηκώσουμε, τον σηκώνουμε ευρισκόμενοι σε σύζευξη μαζί Του. Μόνο τότε θα εννοήσουμε ότι ο ζυγός είναι καλός και το φορτίο του ελαφρύ. Αν όμως αντίθετα, νομίζουμε   ότι  ο ζυγός  του  Κυρίου  είναι  βαρύς  και  πάνω  από  τις   δυνάμεις  μας,  εξαιτίας των  προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, τότε αντί να τον απορρίψουμε από πάνω μας, να προσευχηθούμε στον αψευδή Κύριο να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι δεν σκεπτόμαστε σωστά και να μετανοήσουμε.

Ο Κύριος εμπαίχθηκε, δέχτηκε φτύσιμο, γρονθοκοπήθηκε, χαστουκίσθηκε, μαστιγώθηκε και τελικά σταυρώθηκε. Υπέφερε όλα αυτά που του έκαναν και μάλιστα χωρίς να διεκδικήσει το δίκιο Του που σαν Υιός Θεού θα μπορούσε, αλλά αφέθηκε πλήρως στο θέλημα του Θεού, συγχωρώντας ακόμα και τους σταυρωτές Του. Γι’ αυτό παραγγέλλει και σε εμάς: «Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι∙ δια να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (Ματθαίος,ε΄:44-45).

Όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο σταυρό, αυτοί που περνούσαν από κάτω τον λοιδορούσαν  λέγοντας, ‘Ο χαλών τον ναόν, και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σεαυτόν∙ αν ήσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού’ (Ματθαίος,κζ΄:40). Πείραζαν τον Κύριο την πιο δύσκολη ώρα, λίγο πριν ολοκληρώσει με τη θυσία το σωτηριακό Του έργο.  Αν ο Κύριος κατέβαινε από το σταυρό, δεν θα υπήρχε σωτηρία στους ανθρώπους. Ο Κύριος έμεινε στο σταυρό μέχρι τέλους και έδωσε τη ζωή του για να έχουμε αιώνια ζωή όλοι όσοι πιστεύουμε σ’ Αυτόν. Έτσι και εμείς μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής μας, θα αντιμετωπίζουμε επιθέσεις από τον πονηρό και τα όργανά του.

Αυτό διότι όπως γνωρίζουμε η σωτηρία δίνεται μεν κατά χάρη, αλλά όπως ο απόστολος Παύλος αναφέρει, ενεργείται ‘δια της υπομονής των παθημάτων τα οποία και ημείς πάσχομεν’ (Β΄ Κορινθίους, α΄:6). Γι’ αυτό άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος είπε μεν , ‘Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή’ (Μάρκος, ις΄:16), αλλά και ‘Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή’ (Ματθαίος, κδ΄:13).

Ολοκληρώνοντας λέμε ότι ‘το ποτήρι’ που  ο Κύριος δεν ήθελε να πιεί, δεν ήταν τόσο ο σωματικός πόνος των μαρτυρίων που υπέστη, αλλά ο ψυχικός λόγω της εγκατάλειψής Του από τον Πατέρα, διότι όπως προαναφέραμε πάνω στο σταυρό ήταν φορτωμένος με τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι η βασική διαφορά του μαρτυρίου του Κυρίου με το μαρτύριο των χριστιανών αδελφών μας. Εκατομμύρια είναι οι αδελφοί μας ανά τους αιώνες που μαρτύρησαν και μαρτυρούν  και σήμερα, εξαιτίας της πίστης τους στον Κύριο. Όλοι όμως, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, την ώρα του μαρτυρίου τους είχαν την παρουσία και ενίσχυση του Θεού μαζί τους (Πράξεις,ζ΄:55-56). Ακόμα και αν περνάμε μια δοκιμασία και επιτρέψει ο Θεός να μας εγκαταλείψουν όλοι, να μη απελπιστούμε αλλά να επικαλεστούμε πιο ένθερμα τον Κύριο, ώστε να δούμε την έκβαση του Κυρίου, όπως και ο απόστολος Παύλος που έλεγε: ‘Εν τη πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλιπον• είθε να μη λογαριασθή εις αυτούς•  αλλ' ο Κύριος με παρεστάθη και με ενεδυνάμωσε’ (Β΄Τιμόθεον, δ΄:16,17).

Να μη ξεχνάμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία Του, σαν αναμάρτητος πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και σαν αναμάρτητος νίκησε τον θάνατο, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Γι' αυτό αναστήθηκε και είναι ζωντανός και σήμερα, για να καθαρίζει με το άγιο αίμα Του, όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους που πιστεύουν  σ' Αυτόν, έτσι ώστε να ζουν μαζί Του αιώνια. Αμήν.

 

 

 

«Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί, και θέλεις γεννήσει υιόν∙ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ» (Λουκάς,α΄:31)..

Με την ευκαιρία του εορτασμού στις 25 Μαρτίου, του ευαγγελισμού της μητέρας του Κυρίου, θα δούμε κάποια μηνύματα γύρω από αυτό το θαυμαστό γεγονός, όπως και από τα σχετικά με τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Από την αρχή της δημιουργίας, ο Πατέρας Θεός είχε προαναγγείλει για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού όταν είπε στον όφη, μέσω του οποίου απάτησε ο διάβολος την Εύα:«..έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής• αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού» (Γένεση,γ΄:15).

Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που ο Πατέρας Θεός αποφάσισε για την έλευση του Υιού Του στην ανθρωπότητα, απέστειλε τον άγγελο Γαβριήλ προς την παρθένο Μαρία, που ήταν αρραβωνιασμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ,  να της φέρει την καλή αγγελία ότι βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό, τον οποίο θα τον ονομάσει Ιησού. Εκείνη ρώτησε με απορία πως θα γίνει αυτό αφού δεν είχε σωματική επαφή με τον αρραβωνιαστικό της και ο άγγελος της είπε πως αυτό θα γίνει δια του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμη  του Θεού που θα την επισκιάσει. Ακόμη της είπε ότι η Ελισάβετ η συγγενής της, είναι έγκυος στα γηρατειά της, σαν απόδειξη  πως κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο στον Θεό. Η Μαρία πίστεψε και δέχτηκε να γίνει σ’ αυτή σύμφωνα με το λόγο του αγγέλου.

Μετά, αφού συνέλαβε δια του Αγίου Πνεύματος τον Κύριο, επισκέφθηκε την Ελισάβετ, η οποία όταν την είδε, πληρώθηκε με Άγιο Πνεύμα και την προσφώνησε λέγοντας μεταξύ των άλλων: ‘Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, να έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με;…μακαρία η πιστεύσασα, διότι θέλει γείνει εκπλήρωσις των λαληθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου’. Απαντώντας η Μαρία, δόξασε τον Θεό και Σωτήρα της, διότι επέβλεψε στη ταπείνωση της δούλης Του και εκτός των άλλων ανέφερε προφητικά, ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενεές (Λουκάς,α΄:26-56).

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισε η Μαρία όταν ο άντρας της Ιωσήφ, αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της. Όπως  ήταν ανθρωπίνως λογικό, νόμισε ότι τον απάτησε, αλλά επειδή ήταν δίκαιος, δεν θέλησε να την διαπομπεύσει  σαν μοιχαλίδα, αλλά σκέφθηκε να τη διώξει κρυφά. Όμως, λύση στο πρόβλημα έδωσε ο Θεός, που έστειλε άγγελο και τον ενημέρωσε σε ενύπνιο, να μη φοβηθεί να δεχθεί τη γυναίκα του Μαρία, διότι το παιδί που κυοφορεί είναι δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωσήφ δέχθηκε τη γυναίκα του, αλλά δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της,μέχρι που γέννησε τον Κύριο(Ματθαίος,α΄:18-25).

Βέβαια και κατά τη γέννηση του Κυρίου υπήρξαν προβλήματα, που ο Πατέρας Θεός επέτρεψε ώστε να εκπληρωθούν προφητείες και συγχρόνως να πάρουμε διδακτικά μαθήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο για τη Μαρία, ενώ ήταν ετοιμόγεννη, να ταξιδέψει περίπου 110 χιλιόμετρα με τα μέσα της εποχής, ούτε να μη βρεθεί ανοικτό σπίτι στη Βηθλεέμ και να γεννήσει μέσα σε στάβλο. Ο Κύριος γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη και όχι σε σπίτι ή σε παλάτι, σαν νέος βασιλιάς των Ιουδαίων,  όπως πίστευαν οι μάγοι όταν είδαν το αστέρι Του και έφθασαν στα Ιεροσόλυμα από πολύ μακριά, για να Τον προσκυνήσουν. Ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν εξέτασαν το μέρος και τις συνθήκες της γέννησης του Κυρίου, αλλά αφέθηκαν με εμπιστοσύνη στον Θεό, με αποτέλεσμα και να εκπληρωθεί η προφητεία για γέννηση του Κυρίου στη Βηθλεέμ και να δοθεί ένα πολύ μεγάλο μάθημα ταπείνωσης.

Είναι σημαντικό να μην εξετάζουμε τα πράγματα σύμφωνα με τα δεδομένα της δικής μας αντίληψης, αλλά να αφεθούμε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού να εξελίξει Αυτός τα πράγματα, πώς θα έρθουν στη ζωή μας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο  να διατηρούμε τους εαυτούς μας σε ενότητα μαζί Του, προσευχόμενοι δια του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να αποδεχόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θέλει να μας μεταχειρίζεται. Αυτό πιστεύουμε ότι εννοεί ο Κύριος όταν λέει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώνουμε τον σταυρό Του κάθε μέρα και να τον ακολουθούμε (Λουκάς,θ΄:23).

Ο βασιλιάς Ηρώδης αφού πληροφορήθηκε από τους μάγους ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, τους ζήτησε όταν τον βρουν  να τον ενημερώσουν  για να πάει να τον προσκυνήσει δήθεν και αυτός. Βέβαια ήθελε να μάθει που γεννήθηκε ο Κύριος, με σκοπό να τον θανατώσει. Τελικά οι μάγοι, οδηγούμενοι από τον αστέρα, βρήκαν τον Κύριο, τον προσκύνησαν και του πρόσφερα χρυσό, λίβανο και σμύρνα. Στη συνέχεια ο Πατέρας Θεός ενημέρωσε δια ενυπνίου για το σκοπό του Ηρώδη, πρώτα τους μάγους λέγοντάς τους να μη επιστρέψουν προς τον Ηρώδη και μετά τον Ιωσήφ λέγοντας  του να πάρει  τη γυναίκα του και το παιδί και να πάνε στην Αίγυπτο.

Έτσι σώθηκε ο Κύριος από την επιβουλή του Ηρώδη, ο οποίος θέλοντας να θανατώσει τον νεογέννητο βασιλιά, δεν δίστασε να φονεύσει όλα τα μωρά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, από 2 ετών και κάτω. Ένα τραγικό γεγονός, με πολύ θρήνο και οδυρμό, το οποίο είχε προφητευθεί εκατοντάδες χρόνια πριν (Ιερεμίας,λα΄:15). Αφού πήγε στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ με την Μαρία και το μωρό Ιησού Χριστό, έμειναν εκεί μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης (2 ή 3 χρόνια) και τότε οδηγήθηκαν από τον Θεό, να επιστρέψουν  στη γη Ισραήλ και τελικά κατοίκησαν στη πόλη Ναζαρέτ(Ματθαίος,β΄:1-23).

Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα προαναφερθέντα είναι ότι όσοι ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, θα αντιμετωπίσουμε θλίψεις και διωγμούς, διότι ο εχθρός της ψυχής θα χρησιμοποιεί δικά του πρόσωπα και μέσα για να αφαιρέσει τον Χριστό από τη ζωή μας. Όμως όσο και αν μας πολεμούν τα όργανα του εχθρού εμείς δεν πρέπει να υποχωρούμε στις επιθέσεις τους αλλά να τις αντιμετωπίζουμε νικηφόρα, υπακούοντας στο λόγο του Κυρίου και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που έχει βάλει οδηγό στη ζωή του τον Θεό πρέπει και να οδηγείται από Αυτόν όταν έρχονται δύσκολες μέρες στη ζωή του.

Ο Κύριος προειδοποιεί για  μελλοντικούς κινδύνους  και καλούμαστε να  Τον εμπιστευθούμε και να πιστεύουμε στο λόγο Του,  είτε όταν τον ακούμε, είτε  όταν τον διαβάζουμε. Ακόμα  πριν πάρουμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας, καλό είναι να ρωτάμε τον Κύριο και να περιμένουμε απάντηση. Αν η απάντηση αργεί να έρθει, τότε ας περιμένουμε με υπομονή, χωρίς να αποφασίζουμε μόνοι μας,  γεγονός που  θα αποδεικνύει  ότι αληθινά λέμε τον Ιησού Χριστό Κύριο και όχι τυπικά.

Ο Ιωσήφ και η Μαρία είναι ένα παράδειγμα συζύγων που υπακούουν στο λόγο του Θεού και γενικά  που έχουν το Θεό Κύριο στη ζωή τους. Ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν ήξεραν ότι θα τους επισκεφτούν οι μάγοι, ούτε ότι θα πήγαιναν για αρκετό διάστημα στην Αίγυπτο. Τα δώρα των μάγων πιστεύουμε ότι χρησίμευσαν στον Ιωσήφ και στη Μαρία και στο νεογέννητο Κύριο για τις ανάγκες τους στο διάστημα της παροικίας τους στην Αίγυπτο. Έτσι και σήμερα, όταν ο Χριστός είναι ο Κύριος μιας οικογένειας, θα αναλάβει τις πνευματικές και υλικές ανάγκες της. Ακόμα και όταν έρχονται απρόβλεπτες δύσκολες καταστάσεις, η βοήθεια του Θεού είναι ετοιμότατη, με τον τρόπο  και στο χρόνο που Αυτός έχει σχεδιάσει.

Συνοψίζοντας λέμε ότι και σήμερα ο Πατέρας Θεός ψάχνει ανθρώπους με ταπεινή καρδιά  που θα πιστέψουν, ώστε να «γεννήσει» τον Υιό Του μέσα τους και να  τους κάνει παιδιά Του.  Όλα τα παιδιά του Θεού, θα περάσουν την παιδεία των θλίψεων και των δοκιμασιών, ώστε να αποκτήσουν τον χαρακτήρα του Χριστού και να αποδειχθεί  η γνησιότητά τους. Σε κάθε οικογένεια  που έχει τον Χριστό Κύριο υπάρχει ασφάλεια και ειρήνη. Είναι στο χέρι μας να εκζητήσουμε τον Ιησού Χριστό με σκοπό να σωθεί η ψυχή μας πρώτα και να για να Τον θέσουμε οδηγό και φύλακα της ζωής μας. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα58
mod_vvisit_counterΕχτές1017
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα5703
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα11639
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα35824
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα43560
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες2471544

We have: 14 guests online
Η IP: 18.208.126.232
 , 
Σήμερα : Αυγ 19, 2022