Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού∙ και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή»(Ματθαίος,ς΄:33)

Αυτά τα λόγια τα είπε μεταξύ άλλων, ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην ‘επί του όρους ομιλία’, η οποία ομιλία χαρακτηρίζεται σαν το καταστατικό της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος απευθυνόμενος σ’ αυτούς που θέλουν να γίνουν μέτοχοι αυτής της βασιλείας, αποκαλύπτει την ιεραρχία των αιτημάτων που ο Θεός θέλει να θέσουν στη ζωή τους, θέτοντας σε πρώτη θέση την εκζήτηση της βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού.

Όσο αφορά  τη βασιλεία του Θεού, αναφέρουμε ότι ο Κύριος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Φαρίσαίων, είπε : «Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρήται•  ουδέ θέλουσιν ειπεί• Ιδού, εδώ είναι, ή Ιδού εκεί• διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών.» (Λουκάς,ιζ΄:20,21). Επιπλέον ο Κύριος διευκρίνισε, απαντώντας σε άλλη ερώτηση μαθητή Του, λέγοντας: « Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει» (Ιωάννης,ιδ΄:23).Συνεπώς η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα σ’ αυτούς που αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό, γεγονός που αποδεικνύεται, με την εκ μέρους τους εκτέλεση των εντολών Του.

Βάζοντας τα πράγματα σε μια σειρά, πρέπει να πούμε ότι το πρώτο βήμα κάθε ανθρώπου προς τη Βασιλεία των Ουρανών, είναι η μετάνοια για τις αμαρτίες και η πίστη του στον Ιησού Χριστό, σαν Υιό του Θεού και Σωτήρα του κόσμου. Αυτό διότι σε όσους μετανοήσουν και πιστέψουν στον Κύριο Ιησού Χριστό, Αυτός τους ‘έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού• οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν’. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Κύριος είπε ‘εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού’ (Ιωάννης, α΄:12,γ΄:3). Έτσι  με αυτή την ‘άνωθεν γέννηση’ ο πιστός συλλαμβάνει μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο τον Ιησού Χριστό και συγχρόνως αρχίζει ο αγώνας του ώστε να μορφωθεί, δια του Αγίου Πνεύματος, ‘εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού’(Εφεσίους, δ΄:13).

Στα πλαίσια αυτού του αγώνα, ο κάθε αναγεννημένος χριστιανός, καλείται στην επίγεια ζωή του, να επιτυγχάνει την πνευματική του αύξηση, μέσω σταδιακής ανόδου των ‘σκαλοπατιών’ της ‘πνευματικής σκάλας’ που οδηγεί στη βασιλεία του Θεού, όπως αναφέρει ο απόστολος Πέτρος: «Και δι’ αυτό δε τούτο, καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή εις όντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μυωπάζει και ελησμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας∙ διότι ταύτα κάμνοντες, δεν θέλετε πταίσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθή πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού» (Β΄ Πέτρου,α΄:5-11). Ο απόστολος Πέτρος λέγοντας ‘προσθέσατε’ εννοεί, βάλτε κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη έχετε. Δηλαδή το μέρος του ανθρώπου στη πνευματική προσωπική του αύξηση, είναι αυτός ο αγώνας που κάνει μέσω της οδηγίας και ενίσχυσης του Αγίου Πνεύματος και με πυξίδα τον λόγο του Θεού.

Όπως προαναφέραμε το κίνητρο στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού είναι η αγάπη μας προς τον Ιησού Χριστό. Αυτή η αγάπη πηγάζει μέσα από τον ίδιο τον Ιησού που τη δίνει σε μας όταν κατοικεί μέσα μας, όπως και ο ίδιος λέει: «Εγώ είμαι η , άμπελος, σεις τα κλήματα∙ ο μένων εν εμοί, και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν∙ διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάννης, ιε΄:5). Από την πλευρά μας, για να διατηρούμε και να αυξάνουμε αυτή την αγάπη, καλό είναι να έχουμε συνεχή εκζήτηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που είναι ο άλλος Παράκλητος όπως  αναφέρει ο Κύριος: «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς…. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν• διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς» (Ιωάννης, ιδ΄:16, ις΄:13,14).

Επίσης ο απόστολος Παύλος  αναφέρει: «Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω∙ επειδή ο δουλεύων εν τούτοις τον Χριστόν, ευαρεστεί εις τον Θεόν, και ευδοκιμεί παρά τοις ανθρώποις» (Ρωμαίους,ιδ΄:17-18) και «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια•» (Γαλάτας, ε΄:22,23) και «ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία» (Εφεσιους,ε΄:9). Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, εξασφαλίζει τις αρετές και τα αισθήματα μιας καρποφόρας ζωής και όσο εργαζόμαστε μέσω αυτών τον Χριστό, ευαρεστούμε τον Θεό και ευδοκιμούμε ενώπιον των ανθρώπων.

Όσο αφορά  τη δικαιοσύνη Θεού αναφέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιωάννης αρχικά δεν ήθελε να Τον βαπτίσει λέγοντάς Του ότι αυτός έχει ανάγκη να βαπτιστεί απ’ Αυτόν. Ο Κύριος του απάντησε ότι είναι πρέπον να εκπληρώσουν όλη τη δικαιοσύνη (Ματθαίος,γ΄:13-15). Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι τη λέξη δικαιοσύνη, ο Κύριος την εννοεί ως εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Η εκτέλεση των εντολών του Θεού αποδεικνύει ότι είμαστε παιδιά του Θεού(Ματθαίος,ζ΄:21).

Ο απόστολος Παύλος αναφέρει την δικαιοσύνη η οποία έρχεται από την πίστη και όχι από τον νόμο. Μια δικαιοσύνη που τη δίνει ο Θεός δωρεάν, χωρίς να φαίνεται ως κατόρθωμα ανθρώπου αλλά με τη χάρη του Θεού, δια της απολύτρωσης η οποία έγινε με τον Ιησού Χριστό, τον οποίο έθεσε ο Θεός ως μέσο εξιλέωσης δια της πίστεως,  με το αίμα της σταυρικής θυσίας Του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης Του, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει αυτόν που πιστεύει στον Ιησού Χριστό (Ρωμαίους,γ΄:20-27, Φιλιππησίους, γ΄:9). Δηλαδή αυτός που μετανοεί και πιστεύει στον Ιησού Χριστό, όπως ο ένας από τους δύο συσταυρωμένους  ληστές, καθαρίζεται με το άγιο αίμα της θυσίας του Κυρίου, που σημαίνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες του και λαβαίνει σωτηρία, έχοντας τη δικαιοσύνη του Θεού την εκ πίστεως στον Ιησού Χριστό πάνω του. Γι’ αυτό το λόγο η εκ πίστεως δικαιοσύνη παρομοιάζεται με τον θώρακα της πνευματικής πανοπλίας που πρέπει να φορέσει ο χριστιανός, ώστε να αντιμετωπίζει νικηφόρα τις επιθέσεις των πονηρών πνευμάτων (Εφεσίους,ς΄:11-17).

Συνοψίζοντας, λέμε ότι είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας, σαν αναγεννημένοι χριστιανοί, να θέσουμε με επίγνωση και όχι τυπικά, σαν πρώτο  αίτημα της προσευχής μας, το ‘αγιασθήτω το όνομά σου• ελθέτω η βασιλεία σου• γενηθήτω το θέλημά σου(δικαιοσύνη του Θεού)’, όπως επί πλέον μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος και στη προσευχή που μας άφησε (Ματθαίος,ς΄:9-13). Τότε θα έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και όλα τα άλλα που χρειαζόμαστε, θα μας τα δώσει ο Πατέρας Θεός. Αμήν!

 

 

«Και εγώ εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν» (Ιωάννης,ιβ΄:32),…«Ο δε λέγει προς αυτάς, Μη τρομάζετε∙ Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον∙ ανέστη, δεν είναι εδώ∙ ιδού ο τόπος τον οποίον έθεσαν αυτόν» (Μάρκος, ις΄:6)

Αυτό το μήνα, την Κυριακή του Πάσχα, εορτάζεται στη χώρα μας η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται (Μεγάλη εβδομάδα), στις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στους ναούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γίνεται αναφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν της Ανάστασης του Κυρίου όπως η  θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ, ο μυστικός δείπνος, η σύλληψη, η δίκη, τα πάθη, η σταύρωση και η ταφή του Κυρίου.

Η αλήθεια είναι ότι όντως η Ανάσταση του Κυρίου είναι το πιο χαρμόσυνο και το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, μιας και μόνο μέσω αυτού δόθηκε η δυνατότητα σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Γι’ αυτό καλό είναι για κάθε άνθρωπο που ψάχνει την αλήθεια, η εορτή του Πάσχα να  αποτελέσει όχι μια τυπική γιορτή ενθύμησης, αλλά ένα κίνητρο προσωπικής γνωριμίας με τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Αυτό διότι μόνο όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν  προσωπικό του Σωτήρα, θα εννοήσει και θα πιστέψει πραγματικά στο λυτρωτικό έργο και  στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Στο ερώτημα, ‘πώς θα γνωρίσει κάποιος τον αναστημένο Ιησού Χριστό;’, απαντούμε με τα λόγια του Κυρίου: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή∙ ζητείτε, και θέλετε ευρεί∙ κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή∙ διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή» (Ματθαίος,ζ΄:7-8). Σ’ αυτόν που ζητάει αληθινά να γνωρίσει αν ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναστημένος Υιός του Θεού, ο Κύριος θα του φανερωθεί. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τον Θωμά που ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους, ο οποίος είπε στους άλλους αποστόλους που είδαν αναστημένο τον Κύριο, ότι δεν θα πίστευε ότι ο Κύριος είχε αναστηθεί αν δεν έβλεπε στα χέρια Του τα σημάδια των καρφιών και δεν ψηλαφούσε με το δάκτυλό του αυτά τα σημάδια, όπως και το σημάδι από το τρύπημα της λόγχης  στη πλευρά Του. O Κύριος αφού πέρασαν οκτώ ημέρες, πήγε στο σπίτι που ήταν μαζεμένοι οι απόστολοι και είπε στον Θωμά να φέρει το δάκτυλό του και να ψηλαφήσει τις ουλές των πληγών στα χέρια και στη πλευρά του και να μην είναι άπιστος αλλά πιστός.  Αμέσως ο Θωμάς Τον αναγνώρισε και είπε ‘ο Κύριός μου και ο Θεός μου’. Ο Κύριος του απάντησε, ‘Επειδή με είδες πίστεψες; μακάριοι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν’(Ιωάννης,κ΄:24-29). Όσα ζήτησε ο Θωμάς, ο Κύριος του τα φανέρωσε. Ο Κύριος αποκαλύπτετε σε αυτούς που Τον ζητούν γιατί ό ίδιος είπε, ‘…τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω•’ (Ιωάννης, ς΄: 6:37)

Με την ανάστασή του ο Κύριος νίκησε το θάνατο και έδωσε τη δυνατότητα σ’ όσους πιστέψουν σ’ Αυτόν, πρώτα να αναστηθούν πνευματικά από τη νεκρή ζωή της αμαρτίας και εφόσον μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής τους, να αναστηθούν και εκείνοι όπως ο Κύριος με νέα ένδοξα αθάνατα σώματα. Αναφέρουμε σχετικά εδάφια: «Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού.  Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας• επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον∙ έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα∙ και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α΄ Θεσσαλονικείς, δ΄: 14-17).

Βέβαια σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, ‘Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή’(Μάρκος,ις΄:16),είναι σωτηριακό ζήτημα, όποιος πιστεύει στον Κύριο και ο Πατέρας Θεός τον ‘γεννάει άνωθεν’, να θάβει στη συνέχεια τον ‘παλαιό άνθρωπο’, δια του βαπτίσματος. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει σχετικά: «Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως∙ τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, δια να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας» (Ρωμαίους,ς΄:4-7). Συνεπώς με την απόφασή μας να βαπτισθούμε στο νερό, επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο Ιησού σε όλη μας την ζωή και να μη επιστρέψουμε στις παλιές αμαρτίες που κάναμε. Βέβαια η επιτυχία αυτής της επιλογής, πραγματοποιείται μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας δίνει δύναμη να προσευχόμαστε ένθερμα και να νικάμε κάθε αμαρτωλή επιθυμία (Ρωμαίους,η΄:1-28).

Το σωτήριο έργο της σταύρωσης και ανάστασης του Κυρίου είναι προφητευμένο σε πολλά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο προφήτης Ησαΐας, που χαρακτηρίζεται σαν πέμπτος ευαγγελιστής, σε όλο το κεφάλαιο νγ΄(53) του βιβλίου του, αναφέρει για το έργο, τα πάθη και την ανάσταση του Κυρίου. Ειδικά για το σωτηριακό αποτέλεσμα αυτού του έργου, προφητεύει λέγοντας: «Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού, και θέλει χορτασθή∙ ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού∙ διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών» (Ησαΐας,νγ΄:11).

Συνεπώς μόνο μέσω της σταύρωσης και της ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γεφυρώθηκε το χάσμα ανάμεσα στον Πατέρα Θεό και στον αμαρτωλό άνθρωπο.  Έτσι όσοι μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και επικαλούμαστε τον Ιησού Χριστό, ο Κύριος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία με το αίμα της θυσίας Του και μας συμφιλιώνει με τον Πατέρα Θεό. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε την αγάπη του Θεού και να σωθούμε από τη μέλλουσα οργή που θα έρθει σε όσους δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αναφέρουμε σχετικά εδάφια του Ευαγγελίου:«Αλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών∙ πολλώ μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι’ αυτού. Διότι, εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή δια της ζωής αυτού» (Ρωμαίους,ε΄:8-10).

Συνοψίζοντας λέμε ότι Ο Κύριος Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας  και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Συνεπώς είναι ζωντανός σήμερα και μπορεί να αποκαλυφθεί σε καθένα που θα Τον ζητήσει με όλη την καρδιά του.  Όποιος δεν έχει αυτή την αποκάλυψη, ας μη αναβάλλει. Ας ζητήσει τώρα τον Ιησού Χριστό και θα διαπιστώσει ότι Αυτός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα194
mod_vvisit_counterΕχτές1219
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα6619
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα9646
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα4321
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα38113
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1554153

We have: 19 guests online
Η IP: 75.101.243.64
 , 
Σήμερα : Δεκ 04, 2020