Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

(Βιβλίο της Εξόδου 15:21-26)

 Και η Μαριάμ ανταπεκρίνετο προς αυτούς, λέγουσα, Ψάλλετε εις τον Κύριον· διότι

εδοξάσθη ενδόξως· τον ίππον και τον αναβάτην αυτού έρριψεν εις θάλασσαν.

Τότε εσήκωσεν ο Μωϋσής τους Ισραηλίτας από της Ερυθράς θαλάσσης, και

εξήλθον εις την έρημον Σούρ· και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμω και δεν

εύρισκον ύδωρ.

 
 Και εκείθεν ήλθον εις Μερράν· δεν ηδύναντο όμως να πίωσιν εκ των υδάτων της

Μερράς, διότι ήσαν πικρά· διά τούτο και επωνομάσθη Μερρά. Και εγόγγυζεν ο

λαός κατά του Μωϋσέως, λέγων, Τι θέλομεν πίει; Ο δε Μωϋσής εβόησε προς τον

Κύριον· και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίον ότε έρριψεν εις τα ύδατα,

τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίαν και διάταγμα, και

εκεί εδοκίμασεν αυτούς· και είπεν, Εάν ακούσης επιμελώς την φωνήν Κυρίου του

Θεού σου και πράττης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσης ακρόασιν

εις τας εντολάς αυτού και φυλάξης πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει

επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων· διότι εγώ

είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε.


 Ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Κυρίου των δυνάμεων, καθώς διαβάσαμε, μόλις έχει

ελευθερωθεί από την αιχμαλωσία και τη σκλαβιά της Αιγύπτου και του Φαραώ και

ακόμη, μόλις έχει περάσει κατά θαυμαστό τρόπο την Ερυθρά θάλασσα, όταν άνοιξε

στα δύο και σύρθηκε υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου εκείνη τη νύκτα. Μάλιστα, ο

λαός και ο Μωυσής έψαλον την ωδήν της σωτηρίας αυτών προς τον Κύριον, καθώς

και η Μαριάμ μετά των γυναικών όπου εξήλθον μετά τυμπάνων και χορών.

 Και σύντομα, μετά από όλα αυτά, έρχεται η δοκιμασία: «περιεπάτουν τρείς ημέρας εν

τη ερήμω και δεν εύρισκον ύδωρ».

Και στη συνέχεια διαβάζουμε: «και εγόγγυζεν ο λαός κατά του Μωυσέως»

Και τότε ο Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον, και έδειξε εις αυτόν ξύλο, ώστε να

ρίξει στα ύδατα για να γίνουν γλυκά, δηλαδή πόσιμα.

Τότε, μας λέγει η Γραφή «έδωκε εις αυτούς παραγγελία και διάταγμα και εκεί

δοκίμασε αυτούς και είπε:

εάν ακούσεις επιμελώς …

και πράττεις το αρεστόν …

και δώσεις ακρόαση …

και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα μου,

τότε ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙ ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ

ΕΦΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ,

 ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΣΕ»!

Τώρα, για να εννοήσουμε τα πιο πάνω, χρειαζόμαστε πίστη στην αγάπη και την

αλήθεια του Θεού. Ο λόγος του Θεού που μελετάμε γίνεται μέσα μας ζωντανός

και ενεργείται όταν έχουμε μια απόλυτη εμπιστοσύνη και απόλυτη πίστη στον

πατέρα μας Θεό και στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Αμήν.

 

 

Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής. (Παροιμίες 4:23)

 

Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν. (Ματθαίος 5:8)

 

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. (Ψαλμοί 51:10)

 

… Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, όστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. (Πράξεις 13:22)

 

Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού, και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:23)

 

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. (Παροιμίες 28:14)

 

Τις είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά; διότι ευθείαι είναι αι οδοί του Κυρίου, και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυταίς· οι δε παραβάται θέλουσι πέσει εν αυταίς. (Ωσηέ 14:9)

 

Ο Λόγος του Θεού τονίζει πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει καρδιά καθαρή, σοφή και συνετή. Είναι Μακάριος!

 

Οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται

από τη στάση της καρδιάς μας!

 

Δηλαδή είναι δυνατόν να μας ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ εξ αιτίας της ταπεινής καρδιάς μας (στην παιδική και νεανική ηλικία) και κατόπιν να υπερηφανευτεί η καρδιά μας και ο Θεός να στραφεί εναντίον μας. (εις τους υπερήφανους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη).

 

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος

τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. (Παροιμίες 17:3)

 

Εχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων μέσα στην Π. Διαθήκη αλλά και στην Κ. Διαθήκη, όπου διαβάζουμε: «και έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον…»

Σε άλλο σημείο διαβάζουμε: «η καρδία του Ασά ήτο τελεία, πάσας τας ημέρας αυτού».

 

Ο Ιωσήφ, είναι ένα παράδειγμα νέου, που αντιστάθηκε στην αμαρτία. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή αυλικού του Φαραώ στην Αίγυπτο, ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Πετεφρή εξ αιτίας του Ιωσήφ: «και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν εν των οίκω και τοις αγροίς». Όμως, ήλθε η ώρα του πειρασμού. Η γυναίκα του Πετεφρή έρριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήθητι μετ’ εμού» Και ο Ιωσήφ απάντησε: «δεν είναι εν τω οίκω τούτω ουδείς μεγαλήτερός μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γυνή αυτού· και πως να πράξω τούτο το μέγα κακόν, και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;» 

 

Βλέπουμε την καρδιά του Ιωσήφ και είναι αλήθεια, ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά, αντιστέκεται και παραμένει καθαρός και άγιος.

Βέβαια αυτή η στάση του Ιωσήφ, του κόστισε διότι, η γυναίκα του Πετεφρή στη συνέχεια με πονηρό τρόπο, τον οδήγησε στην φυλακή, άδικα.

Όμως, διαβάζουμε: «Αλλ' ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ και επέχεεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος.»

 

Δύο έτη παρέμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ.

Όμως ο Θεός δεν τον ξέχασε!

 

Από τα εικοσιοκτώ του έως τα τριάντα του. Και τότε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, αφού εξήγησε τα δύο ενύπνια του Φαραώ, έκαμε τον Ιωσήφ δεύτερο άρχοντα στην Αίγυπτο και έσωσε το λαό της Αιγύπτου από την πείνα.

 

Άλλο παράδειγμα,

έχουμε τον Δανιήλ, ένα νεαρό αιχμάλωτο Ισραηλίτη, στην Βαβυλώνα των Χαλδαίων. Λόγω της καταγωγής του, βρέθηκε στο παλάτι του αυτοκράτορα Ναβουχοδονόσωρ με εντολή να ανατρέφεται επί τρία χρόνια και να σπουδάζει τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων, μαζί με τρεις συναιχμαλώτους νέους, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία.       

 

Και διαβάζουμε: «Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.»

 

Τι έγινε μετά;

 

«Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον.»

 

Σήμερα αγαπητέ μου, οι συνθήκες είναι παρόμοιες: πειρασμοί, έλξη της αμαρτίας, εύκολο κέρδος, απάτη, σαρκολατρεία, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από εμάς και καλούμαστε να μείνουμε πιστοί, άγιοι, καθαροί, εκζητώντας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Χριστέ μου σώσε με, συγχώρησε με και ευλόγησε με !!»

 
Περισσότερα Άρθρα...

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα429
mod_vvisit_counterΕχτές1902
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα12261
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα19109
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα52301
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα70896
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3458193

We have: 190 guests, 2 bots online
Η IP: 44.192.48.196
 , 
Σήμερα : Ιουν 19, 2024