Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
978  83.6%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  10.3%
Μυθικό πρόσωπο
45  3.8%
Επαναστάτης της επόχης του
23  2%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1170
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022 16:54

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)