Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
734  79.8%
Ένας μεγάλος προφήτης
118  12.8%
Μυθικό πρόσωπο
44  4.8%
Επαναστάτης της επόχης του
21  2.3%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  920
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 07 Ιούλιος 2020 19:56

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)