Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
600  76.8%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  15%
Μυθικό πρόσωπο
44  5.6%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2.2%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  781
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 19:59

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)