Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
660  78.4%
Ένας μεγάλος προφήτης
118  14%
Μυθικό πρόσωπο
44  5.2%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  842
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020 23:09

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)