Στις 27 Οκτωβρίου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε  στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας μία ευλογημένη συνάθροιση όπου έλαβε χώρα χειροτονία διακόνου της εκκλησίας . Μαζευτήκανε πολλοί αδερφοί και εργάτες, που έφεραν εποικοδομητικά μηνύματα και στο τέλος έγινε η χειροτονία με επίθεση των χεριών  από τους πρεσβυτέρους όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μετά ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης και είχαμε όλοι μια ευλογημένη βραδιά με την παρουσία του Κυρίου. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει την εκκλησία της Ηγουμενίτσας, όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα   και την γειτονική  Αλβανία. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)