Τις Κυριακές του Οκτωβρίου 2019, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης (6/10) και (20/10), των Σερρών (13/10) και της Κέρκυρας  (27/10).

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, δύο αδέλφια από την Αθήνα με ένα αδελφό από το Αγρίνιο, επισκέφτηκαν την Ήπειρο και ο πρώτος προορισμός τους ήταν η Παραμυθιά Θεσπρωτίας, όπου είχαν κοινωνία με τα εκεί αδέλφια και την επόμενη μέρα, το πρωί του Σαββάτου, κάνανε ευαγγελιστικό έργο εκεί με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν στην εκκλησία μας και  οι αδελφοί από την Αθήνα φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού. Στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μεταξύ μας κατά την οποία συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και πνευματικές εμπειρίες.

Όπως τα περισσότερα Σάββατα κάθε μήνα, έτσι και αυτό το μήνα, δύο αδελφοί από την εκκλησία μας, συνέχισαν  το ευαγγελιστικό έργο που κάνουν μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην πόλη μας, με προφορικά και γραπτά ευαγγελιστικά μηνύματα και μοίρασμα Καινών Διαθηκών και χριστιανικών εφημερίδων. Σκοπός του ευαγγελισμού είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αμήν.

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)