Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, έγινε η καθιερωμένη συνάθροιση αδελφών στο σπίτι μιας αδελφής μας σε ένα χωριό της Άρτας. Υπήρχε έντονη παρουσία Θεού, όπου τα αδέλφια προσευχήθηκαν και κάποιοι φέρανε μηνύματα μέσα από το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό που ευλογεί τέτοιες συναθροίσεις και προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει περισσότερο την Ήπειρο, σώζοντας πολλές ψυχές και ανοίγοντας εκκλησίες στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)