Στις 17 Μαρτίου, την Εκκλησία των Ιωαννίνων επισκέφτηκαν αδέρφια από την Ηγουμενίτσα και την Αθήνα. Μίλησαν αδερφοί  και έφεραν ευλογημένα μηνύματα προτροπής για περισσότερο αγιασμό και περισσότερη ενότητα και κοινωνία ‘μετ’ αλλήλων’. Αργότερα καθίσαμε όλοι μαζί και συμφάγαμε  σε Τράπεζα Αγάπης. Όλοι ευλογηθήκαμε, με την χάρη του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εκκλησία της Ηγουμενίτσας που κρατάει το φως του Λόγου του Κυρίου στην πόλη αυτή της Ηπείρου. Συμφωνήσαμε τον Απρίλιο να έχουμε μια κοινή συνάθροιση στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Προσευχόμαστε ο Κύριος να αυξήσει το έργο Του στην Άρτα, στην Πρέβεζα, όπως και στην γειτονική Αλβανία. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)