Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
366  67.3%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  21.5%
Μυθικό πρόσωπο
42  7.7%
Επαναστάτης της επόχης του
16  2.9%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.6%

Αριθμός Ψήφων  :  544
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 19:11

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)