Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
363  67.3%
Ένας μεγάλος προφήτης
116  21.5%
Μυθικό πρόσωπο
41  7.6%
Επαναστάτης της επόχης του
16  3%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.6%

Αριθμός Ψήφων  :  539
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018 15:30

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)