Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
370  67.4%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  21.3%
Μυθικό πρόσωπο
42  7.7%
Επαναστάτης της επόχης του
17  3.1%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.5%

Αριθμός Ψήφων  :  549
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019 11:38

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)